A

 • användningsändamål

av kunden definierat användningsändamål för en översättning

 • arbetsspråk

ett språk som tolken tolkar från eller till. Arbetsspråken indelas i klasserna A-, B- och C-språk: 

 • A: modersmål eller primära språk som tolken tolkar till av alla sina arbetsspråk
 • B: ett språk som inte är tolkens modersmål men som tolken tolkar från och till från sina övriga arbetsspråk
 • C: ett språk som tolken tolkar från till sina A- och/eller B-språk

 

 • auktoriserad/icke-auktoriserad översättning

en översättning som förutsätter/inte förutsätter officiell auktorisering i enlighet med lagen om auktoriserade translatorer (1231/2007) 

 

C

 • CAT (computer-assisted translation tool, översättningsverktyg) 

datorprogram eller databas där översättningen sparas för senare bruk

 

 • fjärrtolkning

ett tolkningssätt där minst en part (talare, tolk eller åhörare) fysiskt befinner sig på en annan plats än övriga parter och talar på distans med ljud och eventuellt bild

 

 • kompetensnivåskala

den europeiska referensramens CEFR:s (Common European Framework of Reference for Languages) skala som används för beskrivning av språkkunskaper

 • konferenstolkning 

ett tolkningssätt, där tolken tolkar på simultant eller konsekutivt, huvudsakligen på konferenser

 • konsekutivtolkning 

ett tolkningssätt där talaren håller pauser i sitt tal för att möjliggöra tolkning

 • kreativ översättning (Transcreation) 

en översättning där man inte gör en direkt översättning av källtexten utan anpassar texten med språkbilder och kreativa uttryck

 • källspråk

ett språk som man översätter/tolkar från

 • källtext

text som översätts (SFS-EN 15038, 2.13) 

 

 • lokalisering

att anpassa texter för speciellt program och webbtjänster så att de lämpar sig för praxis, kultur och lagstiftning på målspråksområdet

 

M

 • maskinöversättning (MT, Machine Translation)

en översättning som genereras med ett datorprogram och baserar sig på bestämda regler och textmaterial som tidigare matats in i programmet

 • myndighetstolkning

ett tolkningssätt där tolken vanligen tolkar en dialog mellan kunden och en myndighet från källspråk till målspråk och vice versa

 • målspråk

språk till vilket man översätter/tolkar 

 

O

 • officiell/icke-officiell översättning (auktoriserad/icke-auktoriserad översättning) 

se auktoriserad/icke-auktoriserad översättning

 

P

 • projektchef 

en person som arbetar med projekthantering för en språktjänst

 • provöversättning

en översättning med vars hjälp man bedömer en översättningstjänsts språkliga och branschspecifika kompetens

 

R

 • referensmaterial

ett material som texten som ska översättas refererar till eller som kan användas till hjälp i översättningen

 

 • simultantolkning

ett tolkningssätt där talaren talar utan avbrott och tolken tolkar så gott som samtidigt

 • skräddarsydd kurs

en kurs som planerats utifrån kundens eller gruppens behov

 • språkexpert

en person med behövliga kunskaper och färdigheter samt behörighet att bedöma ett visst språk

 • språkgranskning

att granska en översättning i avsikt att bedöma textens lämplighet för det avtalade ändamålet samt vid behov rekommendera korrigeringar

 • språkkombination

språkkombination som bildas av käll- och målspråk 

 • språkpar

ett par som bildas av käll- och målspråk

 • språktjänstleverantör (LSP, Language Service Provider)

ett företag som erbjuder olika språktjänster, såsom översättnings- och tolktjänster

 • språkurval

språk som erbjuds av en översättningstjänst 

 

 • terminologi

termer för ett visst specialområde eller kund

 • tolk

en person som tolkar på professionell nivå

 • tolkning

förmedling av ett muntligt budskap från källspråk till målspråk med hänsyn till källspråkets register och innehåll

 

Ö

 • översättare

en person som översätter (SFS-EN 15038, 2.19) 

 • översättningsminne (TM, Translation Memory) 

databas där översättningen spara för senare bruk