Grundprincip

Med ett översättningsarbetes KVALITET avser förbundet en utmärkt översättnings- och servicenivå i enlighet med objektiva yrkeskriterier, med vilken kundnöjdheten säkerställs. Ett kvalitetsmässigt högtstående resultat förutsätter att översättningsbyrån och kunden i detalj avtalar om det arbete som skall utföras samt om villkoren för arbetet (t.ex. pris och leveranstid) innan uppdraget tas emot och att avtalet iakttas i en anda av gott samarbete och samförstånd.

Arbetsprinciper

  1. För de uppdrag förbundets medlemmar tar emot anlitas yrkeskunniga och kompetenta översättare som genom sin erfarenhet och utbildning har goda förutsättningar att lyckas i arbetet. Förbundets medlemmar tar inte emot uppdrag för vilka de saknar dylika resurser.
  2. Förbundets medlemmar strävar efter att erbjuda ett optimalt förhållande mellan pris och kvalitet. Varje medlem gör upp tydliga och lättförståeliga prissättningsprinciper och förbinder sig att alltid ge en priskalkyl eller i mån av möjlighet en exakt, bindande offert.
  3. Förbundets medlemmar strävar på alla sätt efter att säkerställa att termerna är enhetliga och överensstämmande. Medlemmarna strävar också efter att samarbeta så intimt som möjligt med kunden. Det är önskvärt att kunden i anknytning till arbetet ger hjälp, råd och bakgrundsmaterial, i synnerhet kundspecifik information och specialtermer som översättaren inte har tillgång till. Om kunden i ljuset av sin sakkunskap på ett konstruktivt sätt bedömer/korrigerar/kontrollerar den första översättningsversionen underlättar detta vanligen arbetets gång och säkerställer kvaliteten i den slutliga och finslipade text som översättningsbyrån levererar.
  4. När ett uppdrag tas emot avtalar förbundets medlemmar med kunden om leveranstid och leveranssätt och iakttar den avtalade leveranstiden. Om leveranstiden dock inte kan iakttas (t.ex. på grund av force majeure eller oförutsedda problem i samband med uppdraget) skall en lösning eller ett alternativt tillvägagångssätt förhandlas fram med kunden i ett så tidigt skede som möjligt.
  5. Förbundets medlemmar följer principen om att en för uppgiften lämplig expert som har målspråket som sitt modersmål deltar i översättningsprocessen, antingen som översättare eller granskare, när översättningens syfte så kräver.
  6. Om översättningsbyrån i anslutning till ett uppdrag har erhållit ändamålsenliga instruktioner skall den översättning byrån producerar vara lämplig för syftet och skriven i en sådan stil att den inte förefaller vara en översättning.
  7. Förbundets medlemmar upprätthåller teknisk beredskap och tillämpar tekniska arbetsprocesser i enlighet med modern telekommunikation och datateknik.
  8. I syfte att iaktta dessa kvalitetskrav förbinder sig förbundets medlemmar att kontinuerligt upprätthålla sina översättares kunskaper och färdigheter samt att erbjuda ändamålsenlig påbyggnadsutbildning.
  9. Om en kund är missnöjd med ett arbete som utförts av en medlem i Förbundet för översättningsbyråerna i Finland r.f. skall medlemmen utreda fallet så noggrant och rättvist som möjligt och på ett sätt som tillfredsställer bägge parter. Om medlemmen och kunden inte når en lösning kan ärendet föreläggas förbundsstyrelsen för behandling. Styrelsen behandlar frågan så opartiskt som möjligt och utfärdar ett utlåtande och/eller en rekommendation i fallet.