1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Suomen kielipalveluyritykset ry, på svenska Finlands språktjänstföretag rf och på engelska Finnish Language Service Providers, förkortat SKY /skaɪ/ på alla språk. Föreningens hemort är Helsingfors.

 1. Syfte och verksamhetstyp

Föreningens syfte är att bevaka intressen med anknytning till sina medlemmars språktjänstverksamhet, att främja branschens kändhet, synlighet och samarbete samt att förbättra branschens allmänna verksamhetsförutsättningar.

För att förverkliga sitt syfte följer föreningen aktivt branschens ekonomiska utveckling och lagstiftning, gör initiativ och presentationer med anknytning till det ovannämnda samt ger utlåtanden. Föreningen styr och vägleder sina medlemmar i ärenden kring utövande av språktjänstverksamhet genom att arrangera möten, rådgivningstillfällen och utbildning samt gör upp behövliga utredningar med anknytning till branschen.

För att förverkliga sitt syfte gör föreningen följande:

 • ger utlåtanden i ärenden kring språktjänstverksamhet
 • idkar informering, publicering, nätverksbyggande och utbildning
 • gör kommunikationsarbete
 • samarbetar med andra instanser inom språktjänstbranschen
 • deltar i nationella och internationella projekt och evenemang

 

För att stöda sin verksamhet kan föreningen:

 • arrangera avgiftsbelagda kurser och seminarier
 • publicera avgiftsbelagda annonser i sina informationskanaler
 • ta emot bidrag, donationer och testamenten
 • äga fast eller lös egendom som behövs för egen verksamhet

 

 1. MEDLEMMAR

På basis av ansökan godkänner styrelsen ett i Finland verksamt registrerat företag som godkänner föreningens syfte, stadgar och etiska riktlinjer samt förbinder sig att följa dessa och som har utövat språktjänstverksamhet som central del av sin affärsverksamhet i minst ett år, sysselsätter fler än en människa och vars senast bekräftade omsättning för språktjänstverksamhet var minst 100 000 euro vid tidpunkten för anslutning.

Styrelsen granskar medlemsansökan och röstar om upptagande av medlem. Sökanden meddelas om orsaken till avslag och medlemskap kan ansökas på nytt tidigast efter två år från avslag. Vid behov kan föreningens styrelse genomföra en granskning av sökandens kontor. Styrelsen håller koll på sina medlemsföretags verksamhet.

Erhållna medlemsrättigheter bibehålls.

 1. Utträde och avsättande av medlem

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande, eller genom att på föreningens möte anmäla att utträdet antecknas i protokollet.

Styrelsen kan avsätta en medlem från föreningen ifall medlemmen i samband med sin anslutning angett felaktiga eller vilseledande uppgifter, inte betalar en förfallen medlemsavgift eller på annat sätt inte uppfyller de förpliktelser som medlemmen förbundit sig till genom att ansluta sig till föreningen, eller genom sitt förfarande inom föreningen eller utanför den märkbart skadar föreningen, inte följer lagen, eller inte uppfyller medlemsvillkoren som anges i föreningens stadgar.

 1. Medlemsavgift

Storleken av årlig medlemsavgift som debiteras av medlemmar beslutas av höstmötet.

 1. Styrelse

Föreningens ärenden handhas av styrelsen, som omfattar en ordförande som väljs på höstmötet, samt minst tre och högst åtta övriga ordinarie medlemmar.

Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Ordförandes mandattid är två kalenderår.

Styrelsen utser bland sina medlemmar en vice ordförande och sekreterare, samt en kassör och övriga behövliga funktionärer inom gruppen eller utifrån.

Ifall en styrelsemedlem utträder eller avsätts från styrelsen utser föreningsmötet en ny medlem som ersättare.

Styrelsen sammankallas av ordförande eller vid ordförandes frånvaro av vice ordförande, när de anser detta föranlett, eller när minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver.

Styrelsen är beslutför när hälften av dess medlemmar och ordförande eller vice ordförande är närvarande. Omröstning avgörs genom absolut majoritet. Vid jämna röster avgör ordförandes röst, vid val emellertid lotten.

 1. Föreningens namntecknare

Namnteckning i föreningens namn sköts av styrelseordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör, var och en ensam.

 1. Räkenskapsperiod och förvaltningsrevision

Föreningens räkenskapsår är kalenderåret.

Bokslutet med behövlig dokumentation och styrelsens verksamhetsberättelse skall överlåtas till verksamhetsgranskarna senast en månad före vårmötet. Verksamhetsgranskarna skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

 1. Föreningens möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten.

Föreningens vårmöte hålls i januari–maj och höstmötet i september–december på ett datum som fastställs av styrelsen.

Ett extra möte hålls när föreningens styrelse så beslutar eller anser det föranlett, eller när minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen kräver att styrelsen behandlar en särskilt angiven fråga skriftligt. Mötet bör hållas inom trettio dygn från att kravet om att hålla mötet framförts till styrelsen.

Under föreningens ordinarie möten har varje medlem en röst.

Den åsikt som understöds med mer än hälften av givna röster blir beslutet för föreningens möte, ifall inte annat anges i stadgarna. Vid jämna röster avgör ordförandes röst, vid val emellertid lotten.

 1. Kallelse till föreningens möten

Styrelsen skall e-posta möteskallelse till föreningens möten minst 14 dygn innan mötet.

 1. Ordinarie möten

Föreningens vårmöte behandlar följande ärenden:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
 4. godkännande av mötets föredragningslista
 5. presentation av bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtanden
 6. beslut om att fastställa bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga
 7. behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

 

Föreningens höstmöte behandlar följande ärenden:

 1. mötets öppnande
 2. val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
 4. godkännande av mötets föredragningslista
 5. fastställande av verksamhetsplan, budget och storleken av medlemsavgift för följande kalenderår
 6. val av styrelseordförande och övriga medlemmar
 7. val av en eller två verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare för dessa
 8. behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Ifall en medlem av föreningen vill få något ärende behandlat av föreningens vår- eller höstmöte, måste medlemmen anmäla detta skriftligt till styrelsen i så pass god tid att ärendet kan inkluderas i möteskallelsen.

 1. Ändring av stadgar och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen måste fattas av föreningens möte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av givna röster. Ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen måste nämnas i möteskallelsen.

Ifall föreningen upplöses används föreningens medel till att främja föreningens syfte, på ett sätt som fastställs av  mötet som beslutar om upplösningen. När föreningen upplöses används dess medel för samma syfte.